Ključna vsebina projekta

Prav čezmejno območje je ključna prednost za izvedbo projektnih aktivnosti, saj obstajajo določena razhajanja med dejanskih stanjem kapacitet vključenih organizacij. Vsi partnerji namreč razpolagajo z določenim znanjem in izkušnjami za animacijo občin in delom na pripravi akcijskih načrtov  ter s tem povezanimi veščinami komuniciranja. In prav ta znanja se bodo medsebojno izmenjala in nadgradila. Na drugi strani pa so naravne danosti čezmejnega območja in trenutno stanje z vidika zahtev EU enaka in je potrebno konkretno in usklajeno delo na celotnem čezmejnem območju.  Prav tako se vključeno čezmejno območje lahko obravnava kot ena sama celota zaradi svoje sorazmerne majhnosti, kot tudi zaradi neposredne navezanosti pri različnih sodelovanjih (gospodarsko, turistično, kulturno,…). Nekatere parcialne aktivnosti projekta, bi se lahko izvedle samo na nacionalnem nivoju, vendar smatramo, da s tem ko povezujemo organizacije in občine na čezmejnem nivoju zagotavljamo dodano vrednost aktivnostim in lažjo, value for money (VFM) učinkovitejšo implementacijo projekta. Prav tako lahko med partnerji in vključenimi javnimi institucijami občinami izvajamo širšo evalvacijo in morebitno prilagajanje. Večina aktivnosti vključuje prenos znanja in izkušenj, prenos pristopov z ene strani meje na drugo. In prav v tem konceptu relacij, projekt izkazuje posebno korist obema sklopoma ciljnih skupin kot tudi projektnima partnerjema z organizacijskim razvojem in krepitvijo kapacitet in končno vsekakor tudi programskemu območju. 

Know how prenos  

Vsi vključeni partnerji razpolagamo z določenimi znanji in izkušnjami za energetsko načrtovanje, izvedbo in spremljanje energetskih  strateških načrtov. LEA Pomurje je na primer ena izmed uradno potrjenih energetskih agencij Konvencije županov, ki skrbi in podpira občine, jim svetuje pri izvajanju njihovih politik za trajnostno energijo in pogosto nudi tudi tehnično podporo pri oblikovanju energetskih projektov in razširjanju informacij. V smeri nacionalnih zahtev smo pripravili tudi 19 Lokalnih energetskih konceptov.  V preteklosti smo tudi opravili poglobljeno usposabljanje za pripravo SEAPov, prevedli metodologijo za pripravo SEAPov v slovenščino. V okviru tega delovnega sklopa nameravamo vzajemno prenesti interno znanje vsakega partnerja do ostalih, v smislu kapitalizacije rezultata preteklega dela in to znanje tudi okrepiti. Prenos znanja se bo realiziral v sklopu izvedenega twining procesa, t.j usposabljanja organizacije za pripravo in izvedbo strateških energetsko okoljskih načrtov. V sklopu procesa je predvidenih šest vsebinsko usmerjenih srečanj osebja partnerjev in sicer tri na madžarski strani in tri na slovenski strani. V proces bomo vključili in usposobili tudi občine oz zaposlene na občinah za konkretno delo na pripravi in implementaciji strateških načrtov. V tem kontekstu nameravamo animirati in vključiti najmanj 5 občin za vsebinsko sodelovanje pri aktivnostih. V tem delovnem sklopu bodo vzporedno s srečanji partnerjev izvedeni tudi ogledi in seznanjanje z dobrimi praksami na posameznem območju – ogledi izvedenih projektov in opravljena analitika le teh. To bo služilo kot podlaga in izhodišče za pripravo vzorčnih podlag ukrepov za akcijske načrte. Po izvedbi krepitvi kapacitet, bo vsaka organizacija na podlagi vzorčnih podlag ukrepov, pripravila pilotni strateški načrt za eno izmed občin.

Razvoj podpornih orodij

V okviru tega delovnega sklopa bodo aktivnosti usmerjene v pripravo podpornih orodij, ki bodo omogočala pripravo in podpise dveh  protokolov sodelovanja, ki predstavljata glavni neposredni učinki projekta. Pri tem se bodo pri prvem priključile 4 organizacije in pri drugem bodo pristopile najmanj 40 javnih organizacij. Kar se tiče podpornih orodij, bomo v okviru tega delovnega sklopa zagotovil:

  • - pripravo animacijskih zloženk v obeh nacionalnih jezikih, ki bodo omogočile uspešno animacijo javnih organizacij, kot ciljne skupine za vključitev v projekt
  • - 3 D model vodonosnikov v Mursko-Zalskem bazenu – kot vpogled v potencial geotermalne energije, kjer je vključena priprava / transformacija 2 D podatkov v 3 D format, 3D tisk modela, in seznanjene odločevalcev z modelom oz konkretnim prikazom geotermalnega potenciala
  • - priprava aplikacije za energetsko knjigovodstvo s potrebnimi  prevodi iz slovenščine v madžarščino za čezmejno energetsko knjigovodstvo; gre za prilagojeno in prevedeno aplikacijo, ki bo že tekom projekta omogočala vključevanje javnih organizacij in delo z njo.